Zasady i warunki

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa dotycząca warunków świadczenia usług ("Umowa") zostaje zawarta między Tobą a niniejszą witryną ("Witryna") z siedzibą pod adresem Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk, Polska i wchodzi w życie w dniu korzystania z Witryny lub w dniu elektronicznej akceptacji.
Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z produktów i/lub usług zakupionych lub dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny ("Usługi"). Czy jesteś po prostu przeglądając lub korzystając z tej Witryny lub kupując Usługi, korzystanie z tej Witryny i elektroniczna akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś, potwierdziłeś i zgadzasz się na związanie niniejszą Umową Polityka prywatności. Terminy "my", "nas" lub "nasz" odnoszą się do Spółki. Określenia "Ty", "Twój", "Użytkownik" lub "Klient" odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę, korzysta z naszej Witryny, ma dostęp lub korzysta z Usług. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być uważane za przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw lub korzyści.
Firma może, według własnego uznania, zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszelkie zasady lub umowy, które są do niej włączone, w dowolnym momencie, a takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie natychmiast po publikowanie na tej Stronie. Korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej ostatniej wersji.
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA ZWIĄZANIE NINIEJSZĄ UMOWĄ Z OSTATNIMI ZMIANAMI, NIE KORZYSTAJ (ANI NIE KONTYNUUJ KORZYSTANIA) Z TEJ WITRYNY LUB USŁUG.

2. KRYTERIA UCZESTNICTWA

Niniejsza Witryna i Usługi są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystając z tej Witryny lub Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) ma co najmniej osiemnaście (18) lat wieku, (ii) w inny sposób uznany za zdolnego do zawierania prawnie wiążących umów zgodnie z obowiązującym prawem oraz (iii) nie jest osobą wykluczoną z zakupu lub otrzymywania Usług zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innym właściwa jurysdykcja.
Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub dowolnego podmiotu prawnego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz upoważnienie prawne do związania takiego podmiotu korporacyjnego warunkami zawartymi w niniejszej Umowa, w którym to przypadku terminy "Ty", "Twój", "Użytkownik" lub "klient" odnoszą się do takiego podmiotu korporacyjnego. Jeśli po elektronicznej akceptacji niniejszej Umowy Firma stwierdzi, że nie masz upoważnienia prawnego do zaciągania zobowiązań w imieniu takiego podmiotu korporacyjnego, będziesz osobiście odpowiedzialny za zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie.

3. ZASADY POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z tej Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
 • Korzystanie z niniejszej Witryny, w tym z wszelkich przesyłanych treści, będzie zgodne z niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami.
Użytkownik nie będzie korzystał z tej Witryny w sposób, który:
 • są nielegalne lub promują lub zachęcają do nielegalnej działalności;
 • Promują, zachęcają lub angażują się w pornografię dziecięcą lub wykorzystywanie dzieci;
 • Promują, zachęcają lub angażują się w terroryzm, przemoc wobec ludzi, zwierząt lub mienia;
 • Promują, zachęcają lub angażują się w spam lub inne niechciane masowe wiadomości e-mail lub hakowanie komputerów lub sieci;
 • naruszają prawa własności intelektualnej innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
 • Narusza prawa do prywatności lub wizerunku innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub narusza jakikolwiek obowiązek zachowania poufności, który jesteś winien innemu Użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi;
 • Zakłóca działanie tej Witryny;
 • Zawiera lub instaluje wirusy, robaki, błędy, konie trojańskie, górników kryptowalut lub inny kod, pliki lub programy zaprojektowane lub zdolne do korzystania z wielu zasobów, zakłócania, uszkadzania lub ograniczania funkcjonalności dowolne oprogramowanie lub sprzęt.
Zabronione jest:
 • kopiować lub rozpowszechniać na jakimkolwiek nośniku jakiejkolwiek części tej Witryny, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Firmę,
 • kopiować lub powielać niniejszej umowy dotyczącej warunków świadczenia usług,
 • modyfikować lub zmieniać jakiejkolwiek części niniejszej Witryny lub związanej z nią technologii,
 • uzyskiwać dostępu do Treści Spółek (zgodnie z definicją poniżej) lub Treści Użytkownika za pomocą dowolnej technologii lub środków innych niż za pośrednictwem samej Witryny.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Oprócz powyższych ogólnych zasad, postanowienia niniejszej sekcji mają zastosowanie w szczególności do korzystania z Treści Spółek zamieszczonych na Stronie. Treści firm na tej stronie, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, kod źródłowy, API, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy i funkcje interaktywne oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("Treści Spółki") są własnością lub są licencjonowane w bezterminowo i podlegają ochronie praw autorskich, znaków towarowych i/lub patentów.
Treści Spółek są dostarczane "tak jak są", "w miarę dostępności" i "ze wszystkimi wadami" wyłącznie w celach informacyjnych i osobistego, niekomercyjnego użytku i nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, transmitowane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Brak praw lub licencji na podstawie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów, lub inne prawo własności lub licencja jest udzielana na mocy niniejszej Umowy.

5. KORZYSTANIE Z TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Niektóre funkcje tej Witryny mogą umożliwiać Użytkownikom przeglądanie, publikowanie, publikowanie, udostępnianie lub zarządzanie (a) pomysłami, opiniami, zaleceniami lub poradami ("Materiały Użytkownika") lub (b) treściami literackimi, artystycznymi, muzycznymi lub innymi, w tym między innymi zdjęcia i filmy (wraz z Materiałami przesyłanymi przez Użytkownika, "Treściami Użytkownika"). Publikując lub publikując Treści Użytkownika na tej Stronie, oświadczasz i gwarantujesz Firmie, że (i) masz wszystkie niezbędne prawa do rozpowszechniania Treści Użytkownika za pośrednictwem niniejszej Witryny lub Usług, ponieważ jesteś autorem Treści Użytkownika i masz prawo do ich rozpowszechniania lub ponieważ masz odpowiednie prawa do dystrybucji, licencje, zgody i/lub zezwolenia na wykorzystanie, na piśmie, od praw autorskich lub innego właściciela Treści Użytkownika oraz (ii) Treści Użytkownika nie naruszają praw osób trzecich.
Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem tej Witryny (w tym między innymi te funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub Użytkownika Spółki; Treści) lub egzekwować ograniczenia dotyczące korzystania z tej Witryny, Treści Spółek lub zawartych w niej Treści Użytkownika.

6. WYKORZYSTANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA PRZEZ FIRMY

Postanowienia niniejszej sekcji mają zastosowanie w szczególności do korzystania przez Spółkę z Treści Użytkownika zamieszczonych na Stronie.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane przez siebie Treści Użytkownika lub Treści Użytkownika oraz konsekwencje i wymagania dotyczące ich rozpowszechniania.
W odniesieniu do Materiałów przesyłanych przez użytkownika użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
 • Zgłoszenia Użytkownika są całkowicie dobrowolne.
 • Materiały przesyłane przez Użytkownika nie ustanawiają relacji poufnych ani nie zobowiązują Firmy do traktowania Materiałów przesyłanych przez Użytkownika jako poufnych lub tajnych.
 • Firma nie ma żadnego obowiązku, wyraźnego ani dorozumianego, do opracowania lub wykorzystania Materiałów przesyłanych przez użytkownika, a użytkownikowi ani nikomu innemu nie należy się żadne wynagrodzenie za celowe lub niezamierzone wykorzystanie jego Materiałów użytkownika.
Firma posiada wyłączne prawa (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa własności) do wszelkich Materiałów Użytkownika zamieszczonych na tej Stronie i ma prawo do nieograniczonego korzystania i rozpowszechniania dowolnego Użytkownika Zgłoszenia zamieszczone na tej Stronie w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub wynagrodzenia dla Ciebie lub kogokolwiek innego.
W odniesieniu do Treści użytkownika, publikując lub publikując Treści Użytkownika na tej Stronie, upoważniasz Spółkę do korzystania z własności intelektualnej i innych praw własności do Treści Użytkownika w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Treści Użytkownika w sposób przewidziany w niniejszej Witrynie i niniejszej Umowie.
Niniejszym udzielasz Firmie obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na używanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie dzieł pochodnych, łączenie z innymi pracami, wyświetlanie i wykonywanie Użytkownika Treści związane z niniejszą Witryną, w tym między innymi do promowania i redystrybucji całości lub części tej Witryny w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych bez jakichkolwiek ograniczeń i bez płatność lub inne świadczenia jakiegokolwiek rodzaju, pozwolenie lub powiadomienie na rzecz użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik niniejszym udziela każdemu Użytkownikowi niniejszej Witryny niewyłącznej licencji na dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz na używać, reprodukować, rozpowszechniać, tworzyć dzieła pochodne, łączyć z innymi pracami, wyświetlać i wykonywać Treści Użytkownika w sposób dozwolony przez funkcjonalność niniejszej Witryny i niniejszej Umowy.
Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do jego Treści użytkownika wygasają w uzasadnionym z handlowego punktu widzenia czasie po usunięciu lub usunięciu Treści użytkownika z tej Witryny. Rozumiesz i zgadzasz się jednak, że Firma może zachować (ale nie rozpowszechniać, wyświetlać ani wykonywać) na serwerze kopii Treści użytkownika, które zostały usunięte lub usunięte. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do jego Treści Użytkownika są wieczyste i nieodwołalne.
Firma zasadniczo nie sprawdza wstępnie Treści Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do zrobienia tego i decydowania, czy jakikolwiek element Treści Użytkownika jest odpowiedni i / lub zgodny z niniejszą Umową. Firma może usunąć jakikolwiek element Treści Użytkownika, jeśli narusza niniejszą Umowę, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

7. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Spółkę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść, warunki, politykę prywatności lub praktyki jakiejkolwiek strony trzeciej strony internetowe. Ponadto Firma nie cenzuruje ani nie edytuje treści stron internetowych osób trzecich. Korzystając z tej Witryny, wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej. W związku z tym Firma zachęca do zachowania ostrożności po opuszczeniu tej Witryny i zapoznania się z warunkami, politykami prywatności i innymi dokumentami regulującymi każdą inną stronę internetową, którą możesz odwiedzić.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE TA STRONA JEST DOSTARCZANA "TAK JAK JEST", "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" I "ZE WSZYSTKIMI WADAMI". SPÓŁKA, JEJ FUNKCJONARIUSZE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY I AGENCI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ WITRYNY I / LUB (III) USŁUG ZNALEZIONYCH NA TEJ STRONIE LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN POWIĄZANYCH (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ WITRYNY, A FIRMA ZAKŁADA, ŻE NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TO SAMO.
PONADTO UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ, JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW ORAZ ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG NIE BĘDĄ (I) STANOWIĆ LEGALNYCH LUB PORADY FINANSOWE LUB (II) TWORZYĆ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO TEJ WITRYNY LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORADACH.
POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO i pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po zakończeniu lub wygaśnięciu korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych na stronie tej Strony.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI I WSZYSCY ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB SZKODY WTÓRNE, W TYM WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI WSZELKICH WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMY LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ WITRYNY, (III) USŁUGI ZNALEZIONE NA TEJ STRONIE LUB JAKIEKOLWIEK WITRYNY POWIĄZANE (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (IV) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE DOWOLNEGO RODZAJU NIEZALEŻNIE OD TEGO, (V) JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH, (VI) JAKIEGOKOLWIEK PRZERWANIA LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG DO LUB Z TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN POWIĄZANYCH (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (VII) JAKIEKOLWIEK WIRUSY, ROBAKI, BŁĘDY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB Z TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN POWIĄZANYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (VIII) WSZELKIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI, KTÓRE SĄ ZNIESŁAWIAJĄCE, NAPASTLIWE, OBRAŹLIWE, SZKODLIWE DLA NIELETNICH LUB JAKIEJKOLWIEK CHRONIONEJ KLASY, PORNOGRAFICZNE, "X-RATING", OBSCENICZNE LUB W INNY SPOSÓB BUDZĄCE SPRZECIW I / LUB (IX) JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NICH LUB USŁUGI DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, DELIKCIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ LUB SŁUSZNOŚCI, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
PONADTO UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, że wszelkie podstawy powództwa wynikające z niniejszej Witryny lub Usług znalezionych za jej pośrednictwem lub z nimi związane muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny roszczenia, w przeciwnym razie taka podstawa powództwa ulega trwałemu przedawnieniu.
POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po zakończeniu lub wygaśnięciu korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.

10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się chronić, bronić, zabezpieczać i chronić Firmę i jej urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, kosztami, wydatkami, stratami, zobowiązaniami i szkodami wszelkiego rodzaju oraz charakter (w tym, bez ograniczeń, uzasadnione koszty obsługi prawnej) nałożone lub poniesione przez Firmę bezpośrednio lub pośrednio w związku z (i) korzystaniem z tej Witryny i dostępem do niej; (ii) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego postanowienia Umowa lub polityki lub umowy, które są włączone do niniejszej Umowy; i/lub (iii) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Odszkodowanie zobowiązania wynikające z niniejszej sekcji pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po zakończeniu lub wygaśnięciu korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Jeśli odwiedzasz tę Witrynę z kraju innego niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery, Twoja komunikacja z nami może skutkować przesyłaniem informacji ponad granicami międzynarodowymi. Odwiedzając tę stronę i komunikując się z nami drogą elektroniczną, wyrażasz zgodę na takie transfery.

12. DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i naszych zasad, dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby spróbować udostępnić tę Stronę 24/7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że od czasu do czasu niniejsza Witryna może być niedostępne z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu okresowej konserwacji, napraw lub wymian, które podejmujemy od czasu do czasu, lub z innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi przerw lub awaria łączy telekomunikacyjnych lub cyfrowych łączy transmisyjnych lub inne awarie.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie mamy kontroli nad dostępnością tej Witryny w sposób ciągły lub nieprzerwany i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej strony w związku z nią.

13. USŁUGI ZANIECHANE

Firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania lub świadczenia dowolnej Usługi w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu i bez uprzedniego powiadomienia. Chociaż firma dokłada wszelkich starań, aby zmaksymalizować żywotność wszystkich swoich Usług, istnieje to czasy, w których oferowana przez nas Usługa zostanie przerwana. W takim przypadku ten produkt lub usługa nie będą już obsługiwane przez Spółkę. W takim przypadku Firma zaoferuje porównywalną Usługę do migracji lub zwrot. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek Usług, które możemy oferować lub ułatwiać dostęp.

14. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego płatność zostanie pobrana i przetworzona przez użytkownika .
Użytkownik zgadza się uiścić wszelkie ceny i opłaty należne za Usługi zakupione lub uzyskane w tej Witrynie w momencie zamawiania Usług.
Firma wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji swoich cen i opłat w dowolnym momencie, a takie zmiany lub modyfikacje zostaną opublikowane online na tej Stronie i wejdą w życie natychmiast bez potrzeby dalszego powiadamiania.
Polityka zwrotów: w przypadku produktów i usług kwalifikujących się do zwrotu pieniędzy możesz poprosić o zwrot pieniędzy zgodnie z warunkami naszej Polityki zwrotów, do której można uzyskać dostęp tutaj.

15. BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być uważane za przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw lub korzyści.

16. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI

Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że treści dostępne na tej Stronie są odpowiednie w każdym kraju lub jurysdykcji, a dostęp do tej Witryny z krajów lub jurysdykcji, w których jej zawartość jest nielegalna, jest nielegalny zakazany. Użytkownicy, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny, są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów, zasad i regulacji.

17. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub powstaniem podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i Waszyngtonu, z wyłączeniem normy kolizyjne.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związane będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. Wszelkie takie kontrowersje lub roszczenia muszą być rozstrzygane indywidualnie i nie mogą być konsolidowane w żadnym arbitraż z wszelkimi roszczeniami lub kontrowersjami jakiejkolwiek innej strony. Arbitraż musi być prowadzony w Stanach Zjednoczonych, Waszyngtonie, a wyrok w sprawie wyroku arbitrażowego może zostać wydany przez dowolny właściwy sąd.

19. TYTUŁY I NAGŁÓWKI

Tytuły i nagłówki niniejszej Umowy służą wyłącznie wygodzie i łatwości odniesienia i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretowania lub interpretowania umowy stron, jak określono w niniejszej Umowie.

20. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Każde przymierze i porozumienie zawarte w niniejszej Umowie będzie interpretowane dla wszystkich celów jako odrębne i niezależne przymierze lub porozumienie. Jeżeli właściwy sąd posiada jakiekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejsza Umowa jest niezgodna z prawem, nieważna lub w inny sposób niewykonalna, pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy nie zostaną naruszone i zostaną uznane za ważne i wykonalne dla w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

21. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na następujący adres:
Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk, Polska
+48 506 552 675
×

Kosz

Cena końcowa: 0 zł
×
×

Dziękujemy za zamówienie

Porządek № 870757038

Twoje zamówienie zostało pomyślnie zrealizowane. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.